FEMTORSKAPETS INNEHÅLL

FEMTORSHIPs program är kostnadsfritt för adepter och femtorer och syftar till att stärka SJÄLVKÄNSLAN, öka TILLITEN till den egna förmågan samt utveckla INTUITIONEN hos adepterna. Efter genomförda intervjuer och skräddarsydd matchning påbörjar paret ett ettårigt one-on-one femtorskap där samtalet styrs av adeptens behov.

Under året anordnas icke-obligatoriska FEMWORKS som är temakvällar/workshops i samarbete med femtorer, organisationer och andra parter inom näringslivet. FEMWORKS ger adepterna möjlighet att utforska nya arenor och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

 

Adepterna får även tillgång till tankeväckande FEMTALKS på olika teman av inspirerande personer. Efter genomfört program får adepter och femtorer tillträde till FEMTORSHIP ALUMNI som är ett forum för vidare utbyte och nätverkande.

Med anledning av Covid-19 har vi, i syfte att värna om deltagarnas säkerhet samt hindra spridningen av sjukdomen, följt myndigheternas rekommendationer och anpassat verksamheten så att samtliga möten och event sker online. Vi avser att arbeta online tills rekommendationerna ändras.  

 

För att vara behörig att ansöka till FEMTORSHIPs program i egenskap av ADEPT eller FEMTOR måste samtliga tillämpliga behörighetskrav uppfyllas. Behörighetskraven för adepter och femtorer hittar du här. 

 

Antalet femtorskapsplatser är begränsade och urval sker baserat på matchningsmöjligheter med ledning av uppgifter i mottagna ansökningsformulär och utförda intervjuer. Om FEMTORSHIP finner, eller har skälig anledning att misstänka, att sökanden är i behov av professionell vård och omsorg har FEMTORSHIP rätt att neka en ansökan. 

 

Ansökningsformuläret hittar du här. Vi ser fram emot din ansökan!